فکر کنم اولین نمونه این ماشینه که فرمونش سمته چپه :)
خب چرا اینطوری نگاه میکنی نیکو واسه سوار شدن دوشواری (دشواری دوشاری و ...) داشت شدید

مدل : fm3