سلوم
3 تا ماشین تبدیل کردم یه هفته طول کشد نصفش رو رو این گذاشتم پدرم در اومد